Phone: 530-318-8316

E-mail: palmerryan@hotmail.com

Mail: Lake Tahoe DJ, 1440 Bozeman Dr, South Lake Tahoe, CA 96150